Про внесення змін до Законів про порядок проходження військової служби та питань соціального захисту…

Президент України Перо Порошенко підписав Закон України який вносить зміни до існуючих Законів України про проходження військової служби різними категоріями громадян. Закон для більш зручного читання скопійований сюди з сайту ВР України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби та питань соціального захисту громадян України, які проходять військову службу під час особливого періоду

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 13, ст.85)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У статті 119 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):

частину третю після слів «на особливий період» доповнити словами «або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію»;

доповнити частиною четвертою такого змісту:

«За працівниками, які були призвані під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом, зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування та форми власності, більше ніж на один рік».

2. Статтю 335 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) викласти в такій редакції:

«Стаття 335. Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу

Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу —

карається обмеженням волі на строк до трьох років».

3. Пункти 12 і 17 статті 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190; 2006 р., № 51, ст. 519; 2007 р., № 33, ст. 442; 2014 р., № 29, ст. 942, № 35, ст. 1179) викласти в такій редакції:

«12. Військовослужбовцям строкової військової служби за весь період проходження військової служби надається відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад, але не раніш як через 3 місяці проходження ними строкової військової служби»;

«17. В особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію військовослужбовцям надаються відпустки, передбачені частинами першою, шостою та дванадцятою цієї статті, і відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Надання військовослужбовцям відпусток, передбачених частиною першою цієї статті, здійснюється за умови одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу. Відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин військовослужбовцям надаються із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів».

4. У Законі України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 2006 р., № 37, ст. 318; 2014 р., № 20-21, ст. 746, № 27, ст. 909):

частину третю статті 2 після слів «у разі призову їх на військову службу під час часткової чи загальної мобілізації, на особливий період» доповнити словами «або прийняття на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію»;

частину другу статті 12 доповнити словами «або прийняття на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію».

5. У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170):

1) у підпункті 2 пункту «а» частини першої статті 34 слова «(крім військовослужбовців строкової служби)» замінити словами «(крім військовослужбовців строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу)»;

2) пункт 1 частини першої статті 36 після слів «призову громадян на» доповнити словами «військову службу за призовом осіб офіцерського складу».

6. У Законі України «Про військовий обов’язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324 із наступними змінами):

1) у частині п’ятій статті 5 слова «переатестація військовозобов’язаних» замінити словами «переатестація громадян України»;

2) у частині першій статті 9 слова «професійно-технічних і загальноосвітніх навчальних закладів, а також вищих» замінити словами «загальноосвітніх та професійно-технічних»;

3) у статті 11:

у частині другій слова та цифри «студенти вищих навчальних закладів III або IV рівня акредитації з денною формою навчання» замінити словами «громадяни України, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра»;

у частині третій слова «студентів вищих навчальних закладів» замінити словами «громадян України»;

у частині п’ятій:

у першому реченні слова «здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем» замінити словами «мають освітній ступінь вищої освіти»;

у другому реченні слова «можуть бути призвані» замінити словами «підлягають призову»;

частину дев’яту викласти в такій редакції:

«9. Порядок заміщення вакантних посад командування і науково-педагогічних працівників військового навчального підрозділу вищого навчального закладу для підготовки офіцерів запасу визначається Міністерством оборони України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки»;

доповнити частиною одинадцятою такого змісту:

«11. Контроль за організацією військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу здійснює Міністерство оборони України»;

4) у частині першій статті 15 слова «в мирний час» виключити, а цифри і слово «25-річного» замінити цифрами і словом «27-річного»;

5) у статті 17:

у частині першій слова «проходження служби у військовому резерві» виключити;

пункт 3 частини другої доповнити словами «за умови офіційного працевлаштування призовника»;

частину четверту виключити;

частину п’яту доповнити словами «на час проходження строкової військової служби братами, до звільнення в запас одного з них»;

частини дванадцяту і тринадцяту викласти в такій редакції:

«12. У разі переведення призовників, які навчаються у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, для навчання в інший вищий навчальний заклад із зазначеною формою навчання право на відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачається.

13. Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається таким громадянам призовного віку:

педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді, — на весь період їх роботи за спеціальністю у сільській місцевості;

медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді, — на весь період їх роботи за фахом у сільській місцевості;

священнослужителям, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і займають посаду в релігійних організаціях, що діють за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку, — на час виконання обов’язків священнослужителя;

сільським, селищним, міським головам — на строк виконання ними цих повноважень;

особам, які мають науковий ступінь кандидата (доктора) наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, — на весь період їх роботи за цією спеціальністю;

резервістам — на весь період служби у військовому резерві;

особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України — на весь період їх служби»;

6) у частині першій статті 18:

в абзаці третьому цифри і слово «25-річного» замінити цифрами і словом «27-річного»;

в абзаці сьомому слова «арешту чи виправних робіт» виключити;

7) у статті 20:

у частині першій:

абзац третій після слова «вищу» доповнити словами «професійно-технічну або повну загальну середню»;

в абзаці п’ятому слова «та резервісти» виключити;

доповнити абзацом десятим такого змісту:

«громадяни України, які мають спеціальні звання середнього, старшого та вищого начальницького складу або класні чини, — на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу з одночасним присвоєнням військових звань у порядку переатестації відповідно до частини п’ятої статті 5 цього Закону»;

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

«3. Громадяни України, які не досягли граничного віку перебування в запасі, у разі настання особливого періоду можуть бути прийняті на військову службу за контрактом на строк військової служби в календарному обчисленні, встановлений частиною третьою статті 23 цього Закону».

У зв’язку з цим частини третю — п’яту вважати відповідно частинами четвертою — шостою;

8) у статті 23:

частину першу викласти в такій редакції:

«1. Строки строкової військової служби в календарному обчисленні встановлюються:

для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях, — до 18 місяців;

для осіб, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти магістр, — до 12 місяців»;

в абзаці сьомому частини другої цифру і слово «5 років» замінити словами і цифрами «від 1 до 5 років»;

в абзаці третьому частини четвертої цифру і слово «5 років» замінити словами і цифрами «строк від 3 до 5 років»;

9) у статті 26:

у частині другій:

пункт «а» доповнити словами «та на підставах, передбачених частиною восьмою цієї статті»;

пункт «б» після слів «частиною шостою» доповнити словами «з урахуванням випадків, визначених частиною восьмою»;

пункт «в» після слів «частиною сьомою» доповнити словами «з урахуванням випадків, визначених частиною восьмою»;

пункт «г» доповнити словами «та на підставах, передбачених частиною восьмою цієї статті»;

пункт 2 частини третьої доповнити підпунктом «ґ» такого змісту:

«ґ) у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем — жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років»;

у частині шостій:

пункти «ї» та «й» викласти в такій редакції:

«ї) у зв’язку з неможливістю переведення на іншу посаду у разі безпосереднього підпорядкування близькій особі;

й) у зв’язку із встановленням за результатами спеціальної перевірки, яка здійснюється під час доукомплектування Збройних Сил України та інших військових формувань у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці України, відомостей, які не відповідають установленим законодавством вимогам для зайняття посади (прийому на військову службу)»;

доповнити пунктами «к» та «л» такого змісту:

«к) у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем — жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років;

л) у зв’язку із застосуванням заборони, передбаченої частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»;

частину сьому доповнити пунктами «і» та «ї» такого змісту:

«і) у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем — жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років;

ї) у зв’язку із застосуванням заборони, передбаченої частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»;

у пункті 1 частини восьмої:

у підпункті «а» цифри «16» замінити цифрами «18»;

абзац четвертий підпункту «ґ» після слова «дитиною» доповнити словами «а також батьками своїми чи дружини (чоловіка)»;

доповнити пунктом «є» такого змісту:

«є) у зв’язку з вислугою встановлених строків військової служби, передбачених частиною першою та абзацом другим частини сьомої статті 23 цього Закону»;

10) в абзаці дев’ятому пункту 2 частини першої статті 37 цифри і слово «(25-річного)» замінити цифрами і словом «(27-річного)»;

11) частини другу і третю статті 39 викласти в такій редакції:

«2. За громадянами України, які призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, але не більше одного року, зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування та форми власності, місце навчання у навчальному закладі незалежно від підпорядкування та форми власності та незалежно від форми навчання.

За громадянами України, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом, зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування та форми власності, місце навчання у навчальному закладі незалежно від підпорядкування та форми власності та незалежно від форми навчання більше ніж на один рік.

3. За громадянами України, які призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом, у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, не припиняється державна реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб — підприємців. У разі непровадження ними підприємницької діяльності у період проведення мобілізації нарахування податків і зборів таким фізичним особам — підприємцям не здійснюється».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

3. Запропонувати Президенту України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
15 січня 2015 року
№ 116-VIII

На сайті Президента України Петра Порошенка розміщена додаткова роз`яснююча інформація у статті: 

«Президент підписав Закон, який заохочує громадян до військової служби»

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих питань проходження громадянами військової служби».

Реалізація нового Закону надасть можливість підвищити мотивацію громадян до проходження військової служби.

Згідно зі змінами підвищується з 23 до 30 років вік прийому громадян в курсанти вищих військових навчальних закладів, що дозволить учасникам АТО та операції Об’єднаних сил вступати на навчання та продовжувати військову службу офіцерами або сержантами. Також підвищується до 60 років граничний вік перебування в запасі військовозобов’язаних-жінок, як це вже визначено для чоловіків, що забезпечить гендерну рівність та збільшить мобілізаційний ресурс. Закон дозволяє також продовжувати в особливий період військову службу за новим контрактом на строк від 1 до 10 років, що сприятиме збільшенню кількості громадян, які бажають проходити військову службу за короткотривалим контрактом.

Документ також дозволяє звільнитись чи укласти новий контракт військовослужбовцям, дія контрактів яких примусово продовжена після закінчення його строку в особливий період, та військовослужбовцям, які уклали контракт до закінчення особливого періоду й оголошення демобілізації.

Закон також надає можливості військовослужбовцям, визнаним рішеннями військово-лікарських комісій непридатними за станом здоров’я до військової служби, продовжувати проходження служби. Бойовий досвід, морально-ділові якості та мотивація до військової служби таких військовослужбовців, не зважаючи на їх фізичний стан, можуть бути реалізовані на військових посадах, які не потребують фізичних навантажень.

Законом внесено зміни у Закони України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Статут внутрішньої служби Збройних Сил України».

 

ШОС: неопределённость — новая норма современного мира?

На заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Циндао Президент Лукашенко удачно подметил, что в условиях нынешних глобальных геополитических и экономических трансформаций противоречия между государствами принимают все более острую форму. Неопределенность стала новой «нормальностью». «Враждебность и конфронтация ведут к росту напряженности, возникает опасность серьезных конфликтов с непредсказуемыми последствиями. 

На фоне новых волн протекционизма в мировой торговле, которые прямо или косвенно затрагивают практически все участвующие в саммите государства, возникает прямая угроза втягивания в торговые войны.

«Поэтому для всех нас весьма актуальным является принятие совместных мер, направленных на укрепление мировой торговой системы путем использования возможностей Шанхайской организации сотрудничества в экономической сфере», — считает Лукашенко.

Международная встреча участников ШОС

Напомним, что Путин «назло украинцам» развязал войну на юго-востоке Украины, чтобы заблокировать кратчайший путь из КНР через Казахстан-РФ-Украину в Евросоюз. Вместо этого министр обороны РФ китаец (тувинец) Шойгу  с помощью железнодорожных войск ВС РФ проложил объездную железную дорогу мимо Украины через Беларусь (9,5 млн. населения) в Евросоюз через Польшу. В настоящее время в Минске создан крупный китайский логистический центр.

Что не сказал президент Беларуси Лукашенко

Источником смертельной угрозы для мира с 2013 года стали гибридные войны Росиии в Европе, а также агрессивный захват КНР спорных территорий в Юго-Восточной Азии.

На наш взгляд, главная проблема заключается в том, КНР пытается воевать с миром «руками» РФ и больного манией величия Путина, а российское руководство пытается воевать с миром «руками» КНР.  Негативная синергия соединения агрессивности РФ и КНР — смертельная угроза и миру и этим странам сейчас и в отдалённой перспективе. Очевидно, что руководство КНР хочет в 21-м веке повторить в расширенном и модифицированном  варианте опыт «монголо-татарской орды» Чингисхана.

Очевидно, что остановить их агрессивность могут гибридные меры на основе экономических мер.

Руководство КНР обладает достаточной мудростью, чтобы прекратить ложный путь конфронтации с миром и попытки захвата территорий в Юго-Восточном Азии. Китайцы должны остановить агрессию Путина, который совершил множество военных преступлений и преступлений, терактов в различных  странах.

Мания величия создателей герба ШОС похожа на манию величия создателей Герба СССР. На гербе СССР в центре был изображён земной шар с гербом и молотом, а герб ШОС содержит РФ размером от Индийского до Атлантического океана, скромно размещённый рядом Китай и ещё несколько стран в одном цвете…  Что означает герб ШОС с китайской и российской надписью, кому и зачем нужна такая организация? Разве Кремль способен создать сферу сопроцветания для своих соседей? Разве такое когда-то было?

 

Потери Украины из-за российской агрессии и суды о возмещении убытков

Старший научный сотрудник Eurasia Center Atlantic Council Андерс Аслунд озвучил ориентировочный минимальный прайс потерь Украины на Крымском полуострове и в Донбассе — около $100 миллиардов долларов, без учёта людских и моральных потерь.

«После аннексии Крыма Украина потеряла 1,4 миллионов гектаров земли, которые оценивают в свыше $1,8 миллиардов. Кроме этого, украинские банки потеряли активы, которые остались в банковских отделениях, — от $1,7 до $1,9 миллиардов. Россия конфисковала «Крымэнерго», как следствие — Украина потеряла $1 миллиард», — сказал Аслунг.

Из-за боевых действий на Востоке Украины разрушена большая часть инфраструктуры. Эксперты оценили ущерб в $9,5 миллиардов.

Украинские компании и физические лица, которые потеряли свои активы в результате российской агрессии, должны подавать иски в международные суды: «Стоит также объединяться в группы и подавать совместные иски, чтобы уменьшить долю расходов на судебные процессы. Мы можем призывать и способствовать тому, чтобы физические и юридические лица требовали от Кремля компенсаций»

О денежном содержании ветеранов Вооружённых Сил США и Украины

Практика многих десятилетий показывает, что руководство США и министерства обороны США, в отличие от нынешнего руководства Украины и министерства обороны Украины уделяют очень большое внимание пенсионному обеспечению военнослужащих, расценивает его как важнейшую социальную гарантию военнослужащим и ветеранам военной службы США, поскольку этот фактор оказывает непосредственное влияние на желание американцев служить в армии и на мотивацию к военной службе для высококвалифицированных специалистов.

Право на увольнение и пенсионное обеспечение американские военнослужащие получают как правило после 20 лет военной службы.Тем военным, которые вынуждены уйти в отставку по медицинским показаниям или в связи с ранением, предоставляется пенсия по инвалидности или временной нетрудоспособности.

В МО США существует несколько методик подсчета ежемесячных выплат военным пенсионерам и ветеранам военной службы. Они отличаются друг от друга способами определения военной выслуги и причинами увольнения с  военной службы.

В соответствии с законодательством США, начисление военной пенсии производится на основе размеров базового денежного довольствия (БДД) военнослужащего на момент увольнения, его военной выслуги, выслуги в последнем военном звании, др.  Например,  в последнем военном звании: до майора (лейтенанта-коммандера) — не менее шести месяцев; для подполковника (коммандера) и выше — не менее трех лет. Видно, что офицер ВС США  после получения военного звания должен отдать государству свои знания, умения и службу.

 

В 2016 году размер ежемесячного БДД для военных с выслугой более 20 лет, ориентировочно составил:

  1. для солдат и сержантов — от 1,757 до 5805 долл;
  2. для уорент-офицеров — от 5020,50 до 7283,10 долл.
  3. для младших, старших и высших офицеров — от 3740 до 14 057 долл.

Военнослужащие, которые увольняются из армии после 20 лет службы, получают пенсию в размере 50% базового денежного довольствия, которая увеличивается до 75% при выслуге 30 лет. Ветераны ВС США получают увеличение надбавки до 30 лет выслуги. Периодически пенсии ветеранам ВС США изменяются, но как правило в с торону повышения и независимо от года  выхода на пенсию.

В США проживают более 21 млн. ветеранов. В прошлом году в США  израсходовали на содержание ветеранов более 167 млрд долл. Из них на пенсионное обеспечение и различные компенсации было израсходовано около 76 млрд, а на медицинское обеспечение ветеранов – более 65 млрд.

Кроме пенсий ветераны ВС США имеют право на целый ряд льгот. При увольнении в запас или в отставку дополнительно к выходному пособию им и членам их семей оплачивается проезд в любой город США. За военным пенсионером и его семьей сохраняется право на бесплатное медицинское обеспечение. После увольнения в течение двух лет они могут получать пособие по безработице. Военные пенсионеры имеют право бесплатно проживать с членами семьи в государственных домах. В течение оставшейся жизни им предоставляется право на приобретение с существенной скидкой товаров и продуктов в военных магазинах и на заправку своих автомобилей на военных АЗС, где тоже действует система скидок, величина которых доходит до 50%.

После увольнения военные пенсионеры США имеют право работать в гражданском секторе экономики без ограничения заработка. При наличии права на получение пенсии от других ведомств бывший военнослужащий может выбрать ее по своему усмотрению, но пенсия любого ведомства, как правило, значительно меньше.

Ветераны ВС  США и других стран НАТО, а также огромного большинства других стран практически не испытывают материальных трудностей. Для них и в период прохождения службы, и после ее окончания создаются самые благоприятные условия. В США, финансовое обеспечение в деталях расписано на сотнях страниц законов, директив, уставов, наставлений, руководств и инструкций. Все их можно посмотреть в Интернете.

При Януковиче-Азарове размер пенсий наиболее высококвалифицированных ветеранов ВС Украины с выслугой более 30 лет ориентировочно составлял от 400 до 800 долларов США. После разрушения государственной системы управления и силового прихода к власти Турчинова (тво Президента), Гройсмана (Председатель ВР Украины, председатель КМУ), Яценюка (председатель КМУ), Порошенка (Президент Украины), Розенка (министр соцполитики, затем вице-премьер) — с 2014 года —  от 130 до 260 долларов. В мае 2018 года  выплаты пенсий украинским военным увеличили в среднем на 50 долларов США, а самым высококвалифицированным — на 70 долларов США.

О том, как живут люди, которые руководят Украиной и обрушили в 2014 году  с подачи Путина уровень жизни военных пенсионеров и ветеранов ВС Украины, можно судить по некоторым примерам, которые им не удаётся скрыть. Например, Генеральный прокурор Украины Луценко (сын 2-го секретаря обкома КПСС — ни дня не работал в бизнесе) зимой 2018 года отдыхал на Сейшельских островах с женой за 52 тысячи евро (эквивалентно 1,5 миллиона гривен или более 60 тысяч долларов). Его официальная зарплата  — до 22000 гривен в месяц (еквивалентно до 8,5 тысяч долларов в месяц, 102 тысячи долларов США в год). Зарплата жены генпрокурора Луценко («народный» депутат ВР Украины — около 110000 гривен в месяц, эквивалентно более чем 4200 долларов в месяц, более чем 50000 долларов США в год), сын — бизнесмен. В это же время пенсия подполковника-полковника ВС Украины на пенсии после выслуги более 30 лет составляла около 4000 гривен в месяц (около 150 долларов в месяц). Т.е Генеральный прокурор Украины Луценко, без юридического образования и в дискретно-непрерывных конфликтах с законом, получает зарплату в месяц более чем 55 раз больше пенсии указанных военных. Его отдых на Сейшелах (Луценко считает его заслуженным и справедливым) эквивалентен более чем 400 пенсиям военного ветерана ВС Украины (полковник-подполковник). Для сравнения: самая большая получка прокурора в США составляет 150000..181000 долларов в год, т.е. 12500…15000 долларов США в месяц. Это почти в 2 раза больше пенсий ветеранов военной службы США в звании подполковник-полковник с выслугой более 30-ти лет.

Говоря о таких руководителях как Луценко, нужно отметь, что это те же люди, которые ранее сокращали финансирование и численность ВС Украины,   поддерживали коррупцию в военной сфере Украины. Сейчас эти люди пытаются отгородить «новую» армию от «старой» армии Украины,  чтобы уйти от ответственности и переложить свою вину на офицеров и солдат ВС Украины, на ветеранов ВС Украины, которые сохраняют верность присяге украинскому народу.